KTC Profile

Address : 37/8 M.3 Phahonyothin-Lamlukka Rd.

T.Lardsawai A.Lamlukka Pathum thani 12150

Tel. (662) 9945418 / 9986377 Fax. (662) 9986376

E-mail; ktctestingcenter@gmail.com


My memory

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การเยี่ยมเยือนครั้ง 2 จากราชอณาจักร กัมพูชา

หลังจากที่เราได้รับการเยี่ยมเยือนจาก สปป.ลาว แล้วเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะรัฐบาลราชอณาจักรกัมพูชา การหารือครั้งนี้ก็มีใจความสำคัญเช่นเดียวกันในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสู่ตลาดโลกของประเทศเพื่อนบ้าน บรรยากาศในการพูดคุยระหว่างเรากับตัวแทนของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นไปอย่างกันเอง เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันทางเราพร้อมเสมอที่จะรับฟังและปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีขาดหายไป เพื่อรองรับการพัฒนา ณ โอกาสต่อไป