KTC Profile

Address : 37/8 M.3 Phahonyothin-Lamlukka Rd.

T.Lardsawai A.Lamlukka Pathum thani 12150

Tel. (662) 9945418 / 9986377 Fax. (662) 9986376

E-mail; ktctestingcenter@gmail.com


My memory

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรารักในหลวงเรารักในหลวง


พระองค์ คือพ่อหลวง ของปวงราษฎร์  

ใต้ฝ่าบาท ขอน้อมนำ คำถวาย


เทิดพระองค์ ทรงเจริญ พระวรกาย  

ชนชาวไทย พร้อมใจนำ คำสดุดี


ธ คือแผ่นฟ้า มหาสมุทร  

 เปรียบประดุจ ผู้เกรียงไกร ในปฐพี


เปรียบประหนึ่ง ซึ่งผู้ให้ ไท ชีวี


นำเสรี สู่เอกราช เป็นชาติไทย


พระเสโท หยาดหยด รดแผ่นพื้น


เพื่อให้ฟื้น ทั่วแผ่นดิน ทำกินได้


ปรัชญา ถ้าเหลือเก็บ แล้วค่อยจ่าย


เพียงพอใน ที่ตนมี วิถีเทอญ


สายพระเนตร ทอดไกล ให้สำนึก


ให้รู้สึก ให้มองตาม ยามขาดเขิน


ให้รับรู้ ยามลำบาก ยากเหลือเกิน


เผื่อบังเอิญ ยามป่วยไข้ ได้บรรเทา


ขอพระองค์ ทรงอยู่ คู่ลูกหลาน

ภูมิบาล สถิตย์ใน ไทยทุกเหล่า


เป็นมิ่งขวัญ เป็นพลัง หลั่งล้นเกล้า


ข้าพระพุทธเจ้า แรงงานไทย เทิดสดุดี

..........................................................................

บทประพันธ์อันประณีตแห่งจิตสำนึกของ

นาย กตัญญู ชนะชัย ที่ประเทศ กาตาร์

ตำแหน่ง ซุบเปอร์ไวเซอร์ งานติดตั้งนั่งร้าน

อยากให้ทุกคน..ดำเนินชีวิตตามรอยของพ่อหลวงของเรานะครับ

(วันพุธ ที่ ๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙)

.....................................................................................................................