KTC Profile

Address : 37/8 M.3 Phahonyothin-Lamlukka Rd.

T.Lardsawai A.Lamlukka Pathum thani 12150

Tel. (662) 9945418 / 9986377 Fax. (662) 9986376

E-mail; ktctestingcenter@gmail.com


My memory

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

การเข้าไม้แบบ

การเข้าไม้ สำหรับงานก่อสร้างนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ


1. สำหรับงานโครงสร้าง การเข้าไม้ที่ประกอบขึ้นเพื่อเป็นโครงรับน้ำหนัก
หรือการยึดเหนี่ยวของโครงสร้างนั้นๆ เช่น โครงบ้าน, โครงหลังคา เป็นต้น
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะต้องสามารถรับแรงแบกทานและแรงอย่างอื่นได้ดี
ชนิดของรอยต่อที่พบบ่อยๆสำหรับงานโครงสร้าง
เช่น การเข้าชน, การเข้าบาก, การเข้าเดือย และการเข้าฝัง

รูปที่ 1.1. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าชนฉาก


รูปที่ 1.2. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าชนเฉ ( 45 องศา ) หรือ การเข้าปากกบ

รูปที่ 1.3. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าบากตรง

รูปที่ 1.4. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าบากหางเหยี่ยว

รูปที่ 1.5. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าฝังเดือยเดี่ยว

2. สำหรับงานปราณีต ส่วนมากใช้สำหรับการยึดส่วนประกอบต่างๆ
เข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่างขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานประเภทนี้คือ การเข้าปากไม้

รูปที่ 2.1. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าบ่า

รูปที่ 2.2. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น

รูปที่ 2.3. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าชนเฉ ( 45 องศา ) หรือ การเข้าปากกบ

รูปที่ 2.4. แสดงการเข้าไม้แบบการเข้าบากหางเหยี่ยว

Creating by Katanyou Chanachai
For more information :
* www.oknation.net/blog/sakce/2011/08/17/entry-1
* http://ช่างไม้.net/
* http://www.kimseng99.com/